Up album Prev Next Slideshow

 Imagen anterior  Imagen siguiente  Página índice  Imagen original [NGC4395 LRGB.jpg - 1.8MB]
M88 y M91 LRGB END
NGC 4725 ; NGC 4712, NGC 4747 et al  (Coma Berenices) GRUPO 67x15m L+N
SH2-88,SH2-87,LDN 798,LBN 137,LBN 138, LBN 139
B 207 59x600sg
Longmore Triton5  2012
  NGC4395 LRGB.jpg - NGC4395 (Seyfert I type Galaxy) (Canes Venatici) * March 2013 * ASA N12 astrograph (f/3.6,1078mm) * ASA DDM85 mount * FLI ML8300 at -25ºC * Optec LRGB filter set * L:420m R:120m G:100m B:150m * Unguided *  
NGC 5529,5527,5544,5545 [Bootes]
Galaxies Big Dipper LRGB
LRGB HH 380,HH 381, HH 382, LDN 1002,LDN 1003 (Cygnus)
LRGB LBN 408,409,412,LDN 981,982,984,HH389,SH2-120 Final
Bernes 27, Magakian 859, RNO 134, LDN 974

NGC4395 (Seyfert I type Galaxy) (Canes Venatici) * March 2013 * ASA N12 astrograph (f/3.6,1078mm) * ASA DDM85 mount * FLI ML8300 at -25ºC * Optec LRGB filter set * L:420m R:120m G:100m B:150m * Unguided * Download Imagen original
Imágenes totales: 90 | Ayuda