Up album Prev Next Slideshow

 Imagen anterior  Imagen siguiente  Página índice  Imagen original [NGC 4725 ; NGC 4712, NGC 4747 et al  (Coma Berenices) GRUPO 67x15m L+N.jpg - 1.0MB]
NGC 2163,LBN855,LDN 1574,1576,1578
MBM54 40x15 Deconvolved version B
SNR G156 LAST END
The Fox in Orion -(The Hunter) NGC 1788
M88 y M91 LRGB END
  NGC 4725 ; NGC 4712, NGC 4747 et al  (Coma Berenices) GRUPO 67x15m L+N.jpg - NGC 4725,NGC 4712, NGC 4747 et al (Coma Berenices)March-April 2012 * ASA N12 astrograph (1087mm, f/3.6) * ASA DDM85 "S" mount * Lunatico QHY10 ( OSC type camera) CCD at -20ºC * 68x15 minutes * All subframes unguided  
SH2-88,SH2-87,LDN 798,LBN 137,LBN 138, LBN 139
B 207 59x600sg
Longmore Triton5  2012
NGC4395 LRGB
NGC 5529,5527,5544,5545 [Bootes]

NGC 4725,NGC 4712, NGC 4747 et al (Coma Berenices) March-April 2012 * ASA N12 astrograph (1087mm, f/3.6) * ASA DDM85 "S" mount * Lunatico QHY10 ( OSC type camera) CCD at -20ºC * 68x15 minutes * All subframes unguided Download Imagen original
Imágenes totales: 90 | Ayuda